a škůdce nemá šanci ...

 

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návšt
ěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné zbytečné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, aby jste mně mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. (Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně). Chováme se k sobě ohleduplně. Já považuji osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám.

Správcem Vašich osobních údajů je S.P.UNI s.r.o. 


Ú
čely zpracování 
Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující ú
čely:
Vy
řízení objednávky, případné reklamace a vytvoření kopie nákupního dokladu
Dále pro marketingové akce a pro ú
čely cílení nabídek

Rozsah zpracovávaných údaj
ů
Zpracovávám jen nezbytn
ě nutné údaje, abych Vám mohl nabídnout kvalitní zboží, včastné dodání a služby na míru.

    Jméno, p
říjmení, oslovení
    Adresa pro z
řízení služby, zajištění servisu a zasílání objednaného zboží
    Telefonní
číslo
    E-mailová adresa
    IP adresa
   
    
P
říjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje nikomu t
řetímu nepředávám ani neprodávám.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytn
ě nutnou dobu dle účelu zpracování:
Vy
řízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu
Vy
řízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení
Uchování historie nákup
ů pro účely nabídek: nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Z
řízení služby, zajištění servisu: nejdéle 48 měsíců od ukončení poskytování služby

Vaše práva
Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo v
ědět, jak s nimi nakládám. 
Na ú
ředně ověřenou písemnou žádost Vám zašlu, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobních údaje, vymaži osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu z nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení , cizinecké nebo státní bezpečnosti. 

Odkazy na legislativu
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné zn
ění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

 
 
© 2021, spuni.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css validní